[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بنیاد مستضعفان استان مازندران - "سلمانشهر"

شماره [ناخوانا]

تاریخ ١٢ اردیبهشت ۶۱

پیوست-----

هیچ عذری در مقابل خدا و در مقابل نهضت پذیرفته نیست "امام خمینی"

 

آقای پیمان لسانی

نظر به سیاست کلی بنیاد مستضعفان چون شما نمیتوانید مستأجر این بنیاد باشید بدینوسیله اجاره‌نامه شماره ۱۹۶ تاریخ ١٩ دی ۶۰ این بنیاد با شما فسخ و لازم است برای تعین و تکلیف خود به بخش مستغلات این بنیاد مراجعه نمائید.

سرپرست بنیاد مستضعفان سلمانشهر

[امضا روی مهر رسمی]

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]