[آرم شیر و خورشید]

وزارت کشور، ژاندارمری کلّ کشور؛ شماره: ۴۲۹۳/ ظ ۵؛ تاریخ: ۱۳/۳/۱۳۴۱

 

وزارت کشور

محترماً عطف به مرقومۀ شمارۀ ۳۶۶۱/ ۷ ن – ۲۹/۲/۴۱ موضوع نامۀ حضرت آیت‌اللّه آقای نجفی، معروض می‌دارد: طیّ شمارۀ ۳۹۵۵/ ظ ۵ – ۱۰/۳/۴۱ به فرماندۀ هنگ اصفهان دستور داده شده شخصاً با استانداری اصفهان تماس گرفته و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال منطقه در این باره رسیدگی نموده و حتّی‌المقدور موضوع را فیصله دهند، لهذا به محض وصول پاسخ، نتیجه به استحضار خواهد رسید.

از طرف فرماندۀ ژاندارمری کلّ کشور، سرلشکر معزّی، [امضا]

 

[حاشیۀ ۱:] ــ اقدامی ندارد، بایگانی شود. ۱۷/۳.

[حاشیۀ ۲:] ــ [مُهر: اندیکس شد].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]