[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ژاندارمری کلّ کشور؛ شمارۀ: ۲۵۷۳۱؛ [تاریخ:] ۳۰آبان ۱۳۲۹

 

وزارت کشور

گزارش؛ محترماً پاسخ مرقومهٴ شمارۀ ۷۵۳۳/ م – ۲۷/۸/۲۹ و  ۱۴۶۶۳/ ن – ۲۵آبان ۱۳۲۹ معروض می‌دارد: مفاد گزارشات واصله از هنگ اصفهان حاکی است شب ۳آبان ۱۳۲۹ درب منزل یکی از بهائی‌ها را در بروجن آتش می‌زنند. فرماندهٴ دستهٴ ژاندارمری سروان حکمی، برای جلوگیری از نظایر آن، موضوع را تعقیب و مرتکبین را تحت بازجویی قرار می‌دهد. عمل افسر مزبور را مسلمان‌ها به تقویت از بهائی‌ها تعبیر و گذشته از این‌که از افسر مزبور شکایت می‌کنند، متعاقباً درب محفل و چند خانهٴ دیگر از بهائی‌ها را آتش می‌زنند که بالنّتیجه عدّه‌ای از هنگ برای حفظ انتظامات به محلّ اعزام و موضوع با حضور نمایندهٴ استانداری و دادسرا رسیدگی و با این‌که سروان حکمی گذشته از این که برخلاف انتظامات عملی نکرده، نهایت جدّیّت را برای حفظ انتظامات معمول داشته، بنا به مقتضیات محلّی تعویض گردیده است.

از طرف فرماندهٴ ژاندارمری کلّ کشور، سرهنگ میرفندرسکی، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] انتظامات، ۲آذر .

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۱۵۴۴۹/ ن – ۲آذر .

[حاشیهٴ ۳:] پرونده در تاریخ ۲۸آبان ۱۳۲۹ جهت اقدام داده شده است. ۴آذر ۱۳۲۹.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]