[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

           

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

سازمان سنجش آموزش کشور

بسمه تعالی

تاریخ ۱۵ دی ١٣٧٠

شماره ۱۹۴۲۴/ ١١

پیوست-----

واحد-----

حرف اول و دوم نام خانوادگی خود را بنویسید

حرف اول ک

حرف دوم ا

 

برادر: پدرام کاظمی [ناخوانا]

ضمن اعلام وصول مدارک ثبت‌نام شما جهت شرکت در [ناخوانا] ٧٢-١٣٧١بدینوسیله باطلاع میرساند نظر باینکه ضرورت دارد بمنظور در اختیار نداشتن نوع سئوال مربوط بمعارف (معارف اسلامی یا ادیان دیگر) یکی از مواد بند ١٩تقاضانامه را تکمیل نمائید. لذا خواهشمند است دین خود را ذیلاً با علامت ضربدر / مشخص و تا تاریخ  ٣٠  بهمن ٧٠ به آدرس تهران-صندوق پستی ۱۳۱۴-۱۵۸۷۵سازمان سنجش آموزش کشور - واحد رفع نقص ارسال نمائید.

در صورت تأخیر یا عدم ارسال. پرونده شما باطل می‌گردد.

١------اسلام

٢------مسیحی

٣------کلیمی

۴------زرتشتی

[مهر رسمی]

 

به نام خدا

با امتنان فراوان ضمن اعتقاد به کلیه ادیان مقدسه الهیه چون پیرو هیچیک از ادیان مذکوره فوق نیستم لذا فرم را سفید گذاشته ولی در خصوص معارف دینی، معارف اسلامی مورد انتخاب اینجانب [ناخوانا]

محل امضا داوطلب

با تشکر فراوان

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]