بسمه تعالی

اینجانب ----- فرزند ----- شماره ملی ----- نوع کسب ----- شماره جواز کسب ----- در مورخ ----- متعهد می‌گردم برابر قانون نظام جمهوری اسلامی ایران در ایام تعطیلات رسمی کشور محل کسب خود را تعطیل نمایم در غیر اینصورت چنانچه قصد تعطیلی مغازه را داشته باشم باید مراتب را یک هفته قبل به اماکن عمومی اطلاع رسانی نموده در صورت تائید و اجازه آن مرجع محترم مغازه را تعطیل کنم در صورت خلاف موارد فوق هرگونه برخورد اماکن را بدون اعتراض پذیرا هستم.

 

امضاء