[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

"تعهد نامه"

اینجانب ------. فرزند-----. شماره شناسنامه-----

صادره از-----. متولد-----. دارای مذهب-----. تلفن.-----

شغل و آدرس محل کار ------

ساکن----- تلفن -----

نوع تعهد: اینجانب ضامن و متعهد می‌شوم ضمن رعایت اصول اخلاقی قوانین و مقررات نظام صنفی و آئین نامه اداره نظارت بر اماکن عمومی و شئونات اسلامی را به‌طور کامل رعایت در صورت انجام تخلف اداره اماکن مجاز است برابر مقررات قانونی و اداری از ادامه فعالیت اینجانب جلوگیری نماید و بنده حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهم داشت

امضاء و اثر انگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]