[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تعهدنامه

اینجانب ----- فرزند ----- به شماره ملی ----- دارای واحد صنفی ----- به آدرس: ----- تلفن: ----- متعهد می‌ گردم به قوانین و مقررات نظام صنفی پای بند بوده و متعهد و ملزم می گردم چنانچه قصد تعطیلی واحد صنفی خود را در مناسبت‌ها داشته باشم با اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی هماهنگ نمایم.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]