[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[در فرم این بانک قبل از ملیت سؤال از مذهب متقاضی شده است]

 

تاریخ: -----۱۳

بسمه تعالی

[آرم]

پست بانک ایران

مشخصات اشخاص حقیقی

محل الصاق عکس

شعبه: -----

کد: -----

باجه: -----

کد: -----

شماره پرونده: -----

شماره مشتری: -----

نام: -----

نام خانوادگی: -----

نام پدر: -----

شماره ملی: -----

شماره شناسنامه: -----

شماره‌ سریال شناسنامه: -----

تاریخ تولد: -----

محل تولد: -----

محل صدور: -----

شماره حوزه صدور: -----

مذهب: -----

ملیت /تابعیت:-----

جنسیت: مرد – زن -----

وضعیت تأهل: مجرد - متأهل -----

وضعیت اقامت: مقیم – غیرمقیم -----

میزان تحصیلات: -----

شغل: -----

نشانی منزل: -----

کد پستی: -----

تلفن منزل: -----

تلفن همراه: -----

پست الکترونیک: -----

نشانی محل کار: -----

کد پستی: -----

تلفن محل کار: -----

شماره دورنگار: -----

پست الکترونیک: -----

مشتریان وابسته:

ردیف ۱

نام و نام خانوادگی -----

شماره مشتری -----

نوع وابستگی -----

حدود اختیارات -----

مدت مأموریت /اعتبار امضاء -----

ردیف ۲

نام و نام خانوادگی -----

شماره مشتری -----

نوع وابستگی -----

حدود اختیارات -----

مدت مأموریت /اعتبار امضاء -----

 

توضیحات: -----

امضاء مشتری -----

مهر مشتری -----

متصدی امور بانکی -----

مهر و امضا -----

رئیس شعبه /باجه -----

مهر و امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]