[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور

 

[تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۲۳]

 

[پیوست سند شمارۀ: ۲۰۶۲؛ تاریخ: ۱۰ مهر۱۳۲۳]

صورت منازل و دکاکین که طبق دادخواست‌های موجود در شهربانی و دادسرا غارت و آتش زده شده‌اند:

  1. منزل حسن مهاجر مقتول در شه‌‌بندری غارت شده است.
  2. منزل مهدی آقازاده در خیابان مصلّیٰ مقداری آتش زده شده و مقداری به غارت رفته و اثاثیّهٴ جذبانی مقتول هم در منزل او بوده است.
  3. منزل نادری مقتول در کوچهٴ حمّام نمره، مقداری آتش زده شده و مقداری به غارت رفته و اثاثیّهٴ عبدالرّحیم برومند نیز در منزل نادری بوده است (در روز ۱۷/۵/۲۳ زن نادری به دادستانی اطّلاع می‌دهد که جامه‌دانی محتوی اشیای بهادار در تنور منزل مخفی است، فوراً دادستان شخصاً به محلّ رفته، با حضور نمایندهٴ شهربانی جامه‌دان را به دست آورده و به موجب صورت‌برداری به عیال نادری تسلیم و یک کیف و یک جزوه‌دان محتوی برگ‌های تبلیغاتی و احکام صادره از طرف محفل مرکزی دربارۀ نادری مقتول و دستوراتی از ناحیهٴ شوقی افندی و محفل مرکزی فرستاده شده بود نیز در آن‌جا پیدا و در پروندهٴ امر بایگانی گردیده است).
  4. منزل رهبانی غارت شده است.
  5. منزل چراغ‌علی تبیانی واقع در راه باغ زندان غارت شده است.
  6. منزل محمّدعِوض جذبانی در بین‌النّهرین غارت شده (طبق دادخواهی حسن زاهدی و عدّه[ای] از ساکنین بین‌النّهرین مختصری از اثاثیّهٴ منازل آنها هم از بین رفته است).
  7. مغازهٴ آقازاده [و] اطهری و مختصری از اجناس بیرجندی در خیابان غربی، مقداری آتش زده شده و مقداری به غارت رفته است.
  8. مغازهٴ تبیانی مقداری آتش زده شده و مقداری به غارت رفته است. (طبق دادخواست توکلّی، مقداری اجناس و گیوه هم متعلّق به او و ریاض[الله] تبیانی بوده است.)
  9. مغازهٴ ولی‌الله سبحانی در خیابان تهران مقداری آتش زده شده و مقداری به غارت رفته است.
  10.  مغازهٴ محمّدرضا خدایی در بازار انارکی‌ها به غارت رفته است.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]