[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

شماره -----

تاریخ -----

پیوست سه برگ برگه اول از چهار برگ

 

بسمه تعالی

ضمن عرض سلام بدینوسیله لیست وسایل بررسی شده از متهم عنایت ا [الله] تشکر فرزند مهربان را که در ارتباط با حزب ضاله بهائیت دستگیر شده بشرح زیر اعلام میداریم:

١-مدارک صاحب مغازه دکتر عنایت ا [الله] تشکر آقای دورودی قو جقی

٢- مدارک قولنامه زمین زراعتی مبنی بر کشت آقایان جعفرقلی چرکزی و یوسف چرکزی از آقای عنایت ا [الله] تشکر

٣- مقداری روزنامه‌های خارجی و روزنامه‌های داخلی

۴- پرونده اجازه نامه‌های ثبتی بین عنایت ا [الله] تشکر و غلامحسین صاحبدل و اجازه‌نامه باقیه [ناخوانا] و چک آقای حسین اکبری

۵- مدارک ماشین پیکان (استیشن) و گواهینامه

۶- اجازه خط بین آقای خاتمی و تشکر در مورد مغازه خیابان حافظ و قراردادهای آقای خاتمی

٧- مدارک شامل شکایات آقایان محمود عاسی زاهد مقدم و غلامرضا نژاد علی و عطا دوردی دو [ناخوانا] و مدارک بانو اقدس و نژاد علی

٨- اظهارنامه رسمی بهائیت در مورد ازدواج آقای عنایت ا [الله] تشکر

٩- محتوی سند مالکیت زمین ۵ هکتاری در خان بین و چاه آب و مدارک مستأجر زمین آقای جهانگیر فرندی زاده و مدارک زمین شراکتی با آقای اردشیر ثابتی در خان به بین زمین شهری

١٠- محتوی سند مالکیت زمین طهران خارج از محدوده بنام افسانه دختر متهم

١١- حاوی پیش‌آگهی شهرداری به آقای عنایت ا [الله] تشکر

١٢- حاوی ٩ عدد سند مالکیت به نام آقای عنایت ا [الله] تشکر

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]