[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

وزارت بهداری و بهزیستی

منطقه بهداری بیمارستان سرخه‌حصار

 

بسمه تعالی

 

شماره ۵۲۶

تاریخ ٢ اردیبهشت ۱۳۶۰

پیوست-----

 

منطقه بهداری شرق تهران

خانم پروین ادراکی

با توجه به نامه شماره ۵۶۳ / ١٠ مورخ ۲۵فروردین ۶۰ منطقه بهداری شرق تهران بدینوسیله از شما دعوت میشود که جهت مذاکره به منطقه مذکور مراجعه فرمائید. /ک

رئیس بیمارستان سرخه‌حصار

دکتر محمد حسینی

[امضا]