[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ ٢٧ اسفند  ۵۷

شماره ۴۵۱۶۷

پیوست -----

[آرم]

 وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش وپرورش شهرستان بیرجند

 

خانم طاهره احمدی مراقب بهداشت

برابر تلفن‌گرام مورخ ٢٧ اسفند  ۵۷ اداره کل آموزش و پرورش خراسان دستور استخدام شما صادر شده است لازمست قبل از پایان سال جاری جهت تعیین محل خدمت و تکمیل پرونده استخدام بدایره کارگزینی مراجعه نمائید بدیهی است در صورت عدم مراجعه چنانچه حقی از شما ضایع شد این اداره هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

رئیس اداره آموزش و پرورش بیرجند کمیلی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]