[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

شماره : ۲۴۶۵ه ب

تاریخ: ۱۲  تیر  ۱۳۷۰

 

ابلاغ اتهام:

خانم سلطنت ثابت سروستانی همسر آقای خان اله ثابت سروستانی فرزند -----،ابوابجمعی اداره آموزش و پرورش-----. به اطلاع میرساند. حسب محتویات پرونده اتهامی همسر متوفای شما متهم به: عضویت در فرقه ضاله بهائیت بوده است%

 

موضوع بند ۲ از ماده ۱۹ قانون تخلفات اداری میباشد که حسب قانون مذکور تخلف محسوب میشود. لذا بشما ابلاغ میشود که ظرفمدت ۱۰ روز از تاریخ روئیت این ابلاغیه دفاعیات خو را کتباً به دبیرخانه هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل آموزش و پرورش استان فارس ارسال یا شخصاً تسلیم نمائید.

تذکر: عدم ارسال تسلیم دفاعیه در مهلت مقرر به منزله اعراض از دفاع محسوب غیاباً رأی صادر خواهد شد.ب

 

رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان فارس

[امضا روی مهر رسمی]

۲۳  تیر  ۱۳۷۰

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

شیراز ۱۰ مرداد  ۱۳۷۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]