[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بانک سپه

بسمه تعالی

تاریخ ٢٣ فروردین ۶۲

شماره ٢٩

به: خانم ژاله مهاجرین

از: هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی بانک سپه

موضوع: دعوت

 

چون پرونده شما جهت رسیدگی باین هیئت ارجاع گردیده خواهشمند است در تاریخ ٣ اردیبهشت  ۱۳۶۲ رأس ساعت ٣٠ :١٠ صبح خود را باین هیئت واقع در طبقه چهارم شعبه بازار مراجعه فرمائید.

[امضا روی مهر رسمی]

هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی – بانک سپه شعبه بازار

شرکت سهامی با سرمایه هشت میلیارد ریال تماماً پرداخت شده شماره ثبت ۴۲۹۳ تلگرافی، سپهبانک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]