[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، استانداری استان اصفهان؛ شماره: ۲۳/ م؛ تاریخ: ۲۶/۴/۴۱؛ محرمانه

 

ادارۀ کلّ فرهنگ استان اصفهان

محترماً بازگشت به شمارۀ ۱۸۷/ م – ۱۸/۴/۴۱ به قراری که تحقیق شد، دو نفر بانوی بهائی در قریۀ اسکندری مشغول فعّالیّت هستند، ولی کارمند دولت نبوده و بستگی به هیچ‌یک از مؤسّسات دولتی ندارند.

رئیس فرهنگ شهرستان فریدن، صدیقیان

۲۳۱/ م – ۳۰/۴/۴۱

رونوشت پیرو نامۀ شمارۀ ۱۴۸۶۶ – ۲/۴/۴۱ جهت استحضار و اقدام استانداری محترم استان اصفهان ارسال می‌گردد.

رئیس ادارۀ کلّ فرهنگ استان اصفهان، موسوی

رونوشت برابر اصل است، [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]