[آرم]

 شیر و خورشید

وزارت فرهنگ، ادارۀ آموزش شهرستان‌ها؛ شمارۀ: ۱۵۲/۴۶۰/ م؛ تاریخ: ۱۷/۱۰/۱۳۲۲؛ محرمانه، مستقیم

 

جناب آقای نخست وزیر

پاسخ نامهٴ شمارۀ ۱۶۲۷ – ۲۰ آذر ۲۲، پس از بازجویی از ادارۀ فرهنگ سمنان، معلوم شد که در سنگسر دو نفر مکتب‌خانه‌ای دایر کرده بودند. چون اجازهٴ رسمی نداشتند، دستور داده شد فوری مکتب‌خانه را برچیده و دانش‌آموزان را در آموزشگاه‌های دولتی بپذیرند تا بدین ترتیب وسایل تحصیل دانش‌آموزان سنگسری در آموزشگاه‌های دولتی فراهم و موجباتی برای شکایت اهالی باقی نماند.

از طرف وزیر فرهنگ، محمّد وحید، [ امضاء: محمّد وحید ]

 

[حاشیهٴ ۱:] بایگانی.

[حاشیهٴ ۲:] ۲۰۵۸۸ – ۲۴/۱۰/۲۲.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]