[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، ادارۀ امور شهرداری‌ها؛ [شمارۀ: ۳۳۸۶؛ تاریخ: ۸/۸/۱۳۲۲؛ رونوشت نامهٴ فرماندار قم به بخشداری محلّات]؛ محرمانه و فوری

 

بخشداری

با استحضار از مفاد گزارش شمارۀ ۱۴۱۱ – ۳۰/۷/۳۲۲ راجع به اقدامات و عملیّات چند خانوار که از تهران به عنوان ضیق معیشت مهاجرت و در محلّات توقّف نموده‌اند، دستورات زیر صادر و برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

  1. این‌که می‌نویسید مقداری قماش و خواروبار همراه آورده و مشغول فروش شده و از طرف اهالی شکایت می‌شود که می‌خواهند در مقابل خواروبار خریداری و حمل نمایند، فروش خواروبار و اجناس دیگر به مردم مانعی ندارد. لیکن حمل خواربار از محلّات چون محلّ زاید از مصرفی خود ندارد و ممکن است مردم در آتیه دچار زحمت و مشکلات شوند، پس [برای] تأمین احتیاجات آن بخش باید جلوگیری شود.
  2. در قسمت شهرتی که در افواه [وجود] دارد که این عدّه به قصد تبلیغات مذهبی به آن جا آمده‌اند، تا کنون هم تظاهراتی از آنان بروز نکرده است، طبق دستورات این نوع تبلیغات‌پسند نبوده و در موقع ابراز البتّه با کمال متانت جلوگیری خواهید نمود.
  3. راجع به معاشرت این اشخاص با اهالی و رفتن در حمّام‌ها و دوری و تنفّر مردم از آنها باید با مساعدت ژاندارمری و سایر مأمورین، انتظامات[۱] محلّی را کاملاً محفوظ و کوچک‌ترین خلاف نظمی رخ ندهد.
  4. در قسمت نقل آنان به نقاط دیگر، مراتب به مقام وزارت کشور عرض، پس از وصول دستور و حصول نتیجه، مراتب برابر اجرا به بخشداری ابلاغ خواهد شد.

فرماندار قم، شریفی

۳۳۸۶ – ۸/۸/۳۲۲؛ رونوشت به ضمیمهٴ رونوشت گزارش بخشداری محلّات برای صدور دستور فوری در انتقال این اشخاص از محلّات به وزارت کشور تقدیم می‌گردد.

فرماندار قم، کاظم شریفی

رونوشت با اصل یکی است. [امضاء]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: انتظامی.