[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

" بسمه تعالی "

از: معاونت پرسنلی نزاجا (مد. پ.پرسنل)

به: گیرندگان یکم (ز)

موضوع: خدمت افراد وظیفه پیرو فرقه ضاله

شماره: ٧١٧ / ١٤٠٤

تاریخ: ٦  تیر  ١٣٦٨

تلفن: ٢١٨١

باستناد امریه شماره ٢١٠ / ٠٥ / ٢٠١ / ٣٨ن-[تاریخ:] ١٩  تیر  ١٣٦٨ س ف ک ق (دبیرخانه)

خواهشمند است دستور فرمایید مفاد مشروحه زیر در مورد افراد وظیفه پیرو فرقه ضاله دقیقاً بمورد اجرا گذاشته شود.

١-فرماندهان مراکز آموزشی موظفند وضعیت افراد پیرو فرقه ضاله بهائیت را به حفاظت اطلاعات وابسته و عقیدتی سیاسی یگان مربوطه گزارش نمایند.

٢- حفاظت اطلاعات یگان ضمن مراقبتهای لازم وظایف محوله را برابر خط مشی س ا ح فاجا انجام دهند

٣- عقیدتی سیاسی یگان با انجام مراحل ارزیابی نسبت به راهنمایی و ارشاد آنان اقدام نمایند.

٤- پس از انتقال این اشخاص از مراکز آموزشی سوابق امنیتی و مکتبی آنان توسط حاوابه وابسته و عقیدتی سیاسی به حاوابه و [ناخوانا] محل خدمت ارسال گردد.

٥- فرماندهان و روسای یگان محل خدمت آنان را با اخذ نظریه از حفاظت اطلاعات و [ناخوانا]. یگان، نسبت به گماردن آنان در مشاغل گوناگون اقدام نمایند.

معاون پرسنلی نزاجا. سرتیپ ٢ حسین شمس [ناخوانا].

گیرنده: -----

 ستاد ف ک ق (دبیرخانه) بازگشت بشماره متن نامه جهت استحضار

٨١ [؟]  / ١ / ٠٣ / ٥٠٤- [تاریخ:] ٢٤  مرداد ١٣٦٨ رکن یکم رونوشت نامه بالا بمنظور آگهی و در نظر گرفتن مفاد اشاره در آن به کلیه یگانها ارکان و دوائر ستاد لشکر ٩٢ زرهی [ناخوانا] و حاوابه ارسال میگردد.

فرمانده لشکر ٩٢ زرهی سرتیپ ٢ علی‌اکبر توکلی

 از طرف سرتیپ کیانی

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]