[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره -----

تاریخ ١٩ مهر ۱۳۳۵

شماره ۵۶۶۳ / س / ۶۶۳۳

ضمیمه -----

۴/ ۳۴

فوری محرمانه مستقیم

 

فرمانداری

پیرو نامه‌های شماره ۵۷۷- [تاریخ:] ١٧شهریور ۴۱۴۰۶/-۳۶۵۹ [تاریخ:] ١٧ مرداد ۵۱۲۰/-۶۰۳۲- [تاریخ:] ٢٩شهریور ۳۵ بقرار اطلاع واصل محفل بهائیان در آن شهرستان و بخشهای تابعه بنام مؤسسات فرهنگی و دولتی محل عیاشی و خوشگذرانی اشخاص شده و علاوه اثاثیه و اموال محفل نیز مورد استفاده بعضی اشخاص و مأمورین دولت میباشد نظر باینکه مداخله و استفاده از این قبیل اماکن و اموال مربوط بدون مجوز قانونی جرم محسوب است علیهذا مقتضی است پس از وصول این دستور ظرف یکهفته محلهائیکه بنام محفل در اختیار بهائیان بوده است تخلیه و با اثاثیه مربوط تحویل [ناخوانا] نموده رسید مأخوذه را ارسال دارید. تخلف و تأخیر در اجرای امر موجب مسئولیت شدید خواهد بود نتیجه اقدامات را اعلام دارید که بعرض نخست‌وزیری برسد.

وزیر کشور

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]