[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] شیر و خورشید

وزارت کشور

اداره -----

 

تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۳۵

شماره ۵۶۶۳ /س/۶۶۳۳

ضمیمه

 

فوری. محرمانه. مستقیم

 

فرمانداری

پیرو نامه‌های شماره ۵۷۷ - ۱۷ شهریور ۳۵ و ۴۱٣٧١ /۳۶۵۹ - ۱۷ مرداد ٣٥ و ۵٠٨۵ /۶۰۳۲ - ۲۹ ۳۵ شهریور ٣۵ به ‌قرار اطلاع واصل محفل بهائیان در آن شهرستان و بخشهای تابعه بنام مؤسسات فرهنگی و دولتی محل عیاشی و خوش‌گذرانی اشخاص شده و علاوه اثاثیه و اموال محفل نیز مورد استفاده بعضی اشخاص و مأمورین دولت می‌باشد نظر به اینکه مداخله و استفاده از این قبیل اماکن و اموال مربوط بدون مجوز قانونی جرم محسوب است، علیهذا مقتضی است پس از وصول این دستور یک هفته محلهائیکه بنام محفل در اختیار بهائیان بوده است تخلیه و با اثاثیه مربوط تحویل [ناخوانا] نموده رسید مأخوذ را ارسال دارید تخفیف و تأخیر در اجرای امر موجب مسئولیت شدید خواهد بود نتیجه اقدامات را اعلام دارید که به عرض نخست‌وزیری برسد.

 

از طرف وزیر کشور

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]