[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ ادارهٴ سیاسی؛ شمارۀ: ۷۹/ س؛ [ تاریخ: ۲۰فروردین ۱۳۲۲ ]

 

استانداری هشتم

عطف به شمارۀ ۳۶۶ مورّخ ۲۵اسفند ۱۳۲۱ متضمّن رونوشت شهربانی و فرمانداری زابل و تظاهراتی که از طرف بهائی‌ها می‌شود، قدغن فرمایید از هرگونه تظاهرات و مناقشاتی که بین مسلمانان و بهائی‌های زابل تولید می‌شود، جلوگیری نمایند.

وزیر کشور

 

[حاشیهٴ ۱:] فرمانداری زابل که اقدام نموده است. ۲۰فروردین ۱۳۲۲.

[حاشیهٴ ۲:] چون استانداری هشتم کسب تکلیف نموده، برای تأیید اقدامات فرمانداری زابل این نامه نوشته شد.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]