[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، استانداری سوّم؛ شمارۀ: ۴۱۱۷؛ تاریخ: ۷اسفند ۱۳۲۲؛ ضمیمه: ۱ [برگ]؛ محرمانه

 

ریاست ناحیهٴ (۲) ژاندارمری آذربایجان

پیرو نامهٴ شمارۀ ۲۴۲۲۵ – ۴اسفند ۱۳۲۲ اینک رونوشت گزارش شمارۀ ۳۵۵۲/۱۹۶۹ – ۶اسفند ۱۳۲۲ شهربانی استان سوّم در پیوست فرستاده می‌شود. قدغن فرمایید متّهمین را با صورت مجلس در دادسرای تبریز برای بازپرسی و تعقیب حاضر نمایند و نتیجه را اعلام دارند.

معاون استانداری استان سوّم، مبصّر روشنی

رونوشت برای اطّلاع و اقدام در پاسخ نامهٴ شمارۀ ۳۵۵۲/۱۹۶۹ – ۶اسفند ۱۳۲۲ به شهربانی استان سوّم فرستاده می‌شود.

معاون استانداری استان سوّم، مبصّر روشنی

 

رونوشت تمام بالا و ضمیمهٴ آن برای اطّلاع در پیرو نامهٴ شمارۀ ۴۰۸۸ – ۶/اسفند ۱۳۲۲ به وزارت کشور تقدیم می‌شود.

معاون استانداری استان سوّم، مبصّر روشنی، [ امضاء: مبصّر روشنی]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۲۵۹۹، تاریخ: ۲۱اسفند ۱۳۲۲ ].

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]