[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ ادارۀ سیاسی و گذرنامه؛ شمارۀ: ۱۰۸۹/۲۳۲؛ به تاریخ: ۱۹/۲/۱۳۲۳؛ محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

با عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۱۴۶۷ ــ ۱۲/۲/۳۲۳ راجع به شکایات واصله از سوء رفتار مردم در شهرستان‌ها نسبت به بهائی‌ها، معروض می‌دارد به استان داری‌ها و فرمانداری‌های وابسته رمزا دستور مؤکّد تلگرافی داده شد که با وسایل ممکنه از این نوع عملیّات و بروز هر گونه فتنه و آشوب جدّاً جلوگیری نموده و هویّت محرّکین اصلی را اطّلاع دهند.

از طرف وزیر کشور، [ امضاء: سروری ]

 

[حاشیهٴ ۱:] ملاحظه شد. ۲۱/۲.

[حاشیهٴ ۲:] پیشینه ۲۳/۲.

[حاشیهٴ ۳:] نمره ۳۳۹ ــ ۳۱/۲/۲۳.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]