[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلام ایران

برگ بازجویی و صورت ‌مجلس

صفحه اول

جلسه

نام: امین اله

نام خانوادگی: طالب عزت اله

 شعبه: ۴۲

تاریخ: ٢٣ دی ۱۳۶۴

کلاسه پرونده: [ناخوانا]

 

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

ضمن عرض سلام، محترماً در خصوص پرونده پیوست اتهامی ١-عزت اله طالب ٢- امین اله طالب فرزند عزت اله باستحضار میرساند بموجب تحقیقات بعمل آمده طبق محتویات پرونده از اعضای فعال حزب ضاله بهائیت و متهم ردیف ٢ متواری و در خارج از کشور در پناه اربابان کفر پیشه خود علیه انقلاب و مسلمین مشغول فعالیت و از عوامل تقویت کننده توطئه علیه جمهوری اسلامی میباشد و اصولاً اینگونه افراد پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران از آنجائیکه منافع خود را در خطر دیده‌اند بعنوان مخالفت با جمهوری اسلامی و نظام موجود در ایران از کشور متواری و مسلماً مقداری از اموال خود را آنچه توانسته‌اند بعناوین مختلف از کشور خارج نموده تا بتوانند چند صباحی به زندگی ننگین خود ادامه دهند و اموالی نیز از افراد بجا مانده است که در پایان ذکر خواهد شد که مسلماً نتوانسته‌اند این مقدار را با خود ببرند لذا احتمال دارد این اموال در آتیه توسط ایادی آنها بفروش برسد و وجه حاصله به طرق مختلف بخارج ارسال گردد و از آنجائیکه پرونده نیاز به تحقیقات بیشتری دارد جهت جلوگیری از حیف و میل و تأمین دیون احتمالی تا رسیدگی نهائی و صدور حکم قطعی از ریاست محترم دادگاه تقاضای توقیف کلیه اموال نامبردگان فوق را دارم لازم بتذکر است به استناد صفحات پرونده افراد فوق از اعضای حزب ضاله بهائیت بوده و متهم ردیف ٢ در حال حاضر متواری و در خارج از کشور بسر میبرد توضیح اینکه اموال شناسائی شده عبارتند از:

 ١-دو دانگ از طبقه اول و دو دانگ از طبقه چهارم ساختمان واقع در [حذف شده]  که متعلق است به امین اله طالب فرزند عزت اله در پایان متمنی است بذل عنایت فرموده مرجع سرپرست [ناخوانا] تعیین بفرمائید%

دادسرای انقلاب اسلامی تهران در امور [ناخوانا]

[مهر ناخوانا]

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]