[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی

(رفسنجان)

بسمه تعالی

شماره ۶۵/ ۴/ ۱۶۴

تاریخ ١٩ شهریور ۶۵

پیوست -----

 

آقای ید[الله] سلاطینی فرزند علی ساکن رفسنجان مستأجر املاک آقای اسدا... صادقی زاده در ملک‌آباد رفسنجان

نظر باینکه کلیه اموال منقول و غیرمنقول اسدا... صادق زاده بهائی ساکن کرمان بدستور دادستان محترم انقلاب اسلامی رفسنجان توقیف گردیده است لذا لازم است اموال مذکور را که در اجاره جنابعالی میباشد به این دادسرا تحویل نمائید بدیهی است اجاره خط تنظیمی شما و نامبرده باطل و لازم است از پرداخت وجه به نامبرده بعنوان مال‌الاجاره خودداری فرمائید مقتضی است جهت تعین تکلیف پسته‌های امسال (۶۵) به این دادسرا مراجعه و در صورت موافقت با ضبط پسته امسال توسط جنابعالی مورد مال‌الاجاره را در وجه این دادسرا پرداخت نمائید.%

[امضا روی مهر رسمی]

شریفی

دادیار دادسرای انقلاب اسلامی رفسنجان

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]