[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شماره ٢٠١٩

تاریخ ٣٠ دی ۶۸

 

بسمه تعالی

شورای مرکزی اصناف شهرستان سمنان

آقای افراسیاب سبحانی متصدی عینک سازی واقع در بلوار مولوی

باستناد نامه شماره ۴۶۳۸/ ٢٩/ ٣٠١ مورخ ١٣ دی ۶۸ اماکن عمومی سمنان که اخیراً واصل گردیده صلاحیت اخذ پروانه شما مورد موافقت قرار نگرفته است لذا از ١ بهمن ۶۸ پروانه شماره یک مورخ ٢٠ دی ۶۸ جنابعالی باطل اعلام و محل کسب خود را تعطیل نمایید لذا هرچه سریعتر اصل پروانه تحویل این شورا نمایید در غیر اینصورت برابر ماده ٧٢ قانون نظام صنفی در باره شما رفتار خواهد شد.

رونوشت رئیس شورای مرکزی اصناف سمنان

علی‌اکبر طاهری

[امضا روی مهر رسمی]

اماکن محترم سمنان بازگشت بنامه شماره فوق جهت اطلاع و اقدام بعدی

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

در تاریخ ٣٠ دی ۶۸ اصل پروانه بدفتر شورای مرکزی اصناف تحویل گردیده است

[امضا روی مهر رسمی]

۱۱۶ -۴۶

٧/ ١٨ – [تاریخ:] ١٣ اردیبهشت ٩٠

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]