[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

مجتمع اقتصادی استان اصفهان

 

تاریخ: ۹ دی ماه ۶۵

شماره ۵۲/۱۰۰

پیوست: -----

 

آقای رشید گشتاسب

با توجه به حکم صادره و ضرورت اجرای سریع آن و بدلیل نیاز این کمیته لازم است سریعاً کل محل مورد تصرف را تخلیه و تحویل نمائید تأخیر در این امر ناچار به اقدام مقتضی خواهد شد.

 

کمیته امداد امام خمینی

مجتمع اقتصادی استان اصفهان

[امضا روی مهر رسمی] مجتمع اقتصادی اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]