[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۴۲۵۴

تاریخ ٣ اردیبهشت ۶۰

پیوست

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری شیراز

 

بسمه تعالی

اخطار فوری

آقای شاعرزاده

پیرو اخطار شماره ۴۳۰ - ۱۶ فروردین ۶۰ چون عملیات تخریب ساختمانهای مورد مسیر امتداد خیابان پیروزی ( سه راه نمازی سابق بزودی آغاز میگردد بنابراین مقتضی است سریعاً برای تخلیه منزل مربوطه اقدام در غیر اینصورت برابر مقررات نسبت به تخلیه و تخریب ملک استیجاری شما اقدام خواهد شد. %

[ناخوانا]

عنایت اله سنائی- شهردار شیراز

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]