[آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۱۶۲۷؛ تاریخ پاکنویس: ۱۵/۹، تاریخ ثبت: ۲۰/۹/۲۲؛ فوری، محرمانه، مستقیم

 

وزارت فرهنگ

رونوشت گزارش دفتر پست و تلگراف سنگسر راجع به تأسیس دو دبستان پسرانه و دخترانه در آن‌جا توسّط عدّه‌ای از بهائیان به ضمیمه فرستاده می‌شود. دستور فرمایید موضوع را مورد رسیدگی و تعقیب قرار داده و ضمناً معلوم نمایند در صورت نداشتن امتیاز رسمی، چگونه به تأسیس دبستان مبادرت ورزیده‌اند.

نخست وزیر

 

[حاشیهٴ ۱:] دبیران، ۱۴/۹/۲۲.

[حاشیهٴ ۲:] رونوشت تهیّه شود، ۱۹/۹/۲۲.

[حاشیهٴ ۳:] تهیّه شد، ۲۰[/۹/۲۲].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]