[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، استانداری هفتم؛ [ شمارۀ: ۲۹۲۹؛ تاریخ: ۱۴ خرداد ۲۳ ]؛ محرمانه و مستقیم

 

ادارۀ شهربانی شیراز

عین مادّهٴ ۱ گزارش شمارۀ ۶۸۴ فرمانداری نظامی شیراز را ذیلاً درج می‌نماید: طبق اطّلاع، اخیراً عدّه[ای] از بهائی‌ها به ریاست آقایان متّحد رییس داروخانهٴ جاوید و مستقیمی ساعت‌ساز و چند تن از فامیل بدری و گلشن، شب‌ها مجلس تبلیغی تشکیل داده و مسلمانان را دعوت به دین بهائی می‌کنند. دستور فرمایید در اطراف موضوع بررسی نموده، نتیجه را اعلام دارند.

به جای کفیل استانداری هفتم

۲۹۲۹ – ۱۴ خرداد ۲۳

رونوشت برای استحضار به وزارت کشور تقدیم می‌شود.

به جای کفیل استانداری هفتم، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] سیاسی، ۲۸ خرداد ۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۶۶۸۰، تاریخ: ۲۹ خرداد ۲۳ ].

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۲۲۵۱، تاریخ: ۳۱ خرداد ۲۳  ].

[حاشیهٴ ۴:] به عرض برسد.

[حاشیهٴ ۵:] بایگانی، ۸/۴.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]