[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، استانداری سوّم؛ شمارۀ: ۴۱۸۶؛ تاریخ: ۱۵اسفند ۱۳۲۲؛ پیوست: ۱[برگ]؛ محرمانه

 

ادارۀ شهربانی استان سوّم

پیرو شمارۀ ۴۱۷۰ – ۱۳اسفند۱۳۲۲ موضوع عملیّات شیخ محسن واعظ، مقتضی است قدغن فرمایید زودتر قضایا را رسیدگی نموده، همان‌طوری که دستور داده شده مطالب را تحقیق و همچنین سابقهٴ عملیّات مشارٌالیه را که جماعت را تحریک به بلوا نموده، گزارش بدهید تا دستور اقدام آن صادر شود و در صورتی که سابقاً این شخص مورد تعقیب واقع شده، شرح آن را هم اطّلاع دهید.

معاون استانداری استان سوّم، مبصّر روشنی

رونوشت بالا با رونوشت گزارش سرهنگ امیر پرویز فرمانده هنگ ژاندارمری تبریز در پیرو معروضهٴ شمارۀ ۴۱۷۱ – ۱۳اسفند ۱۳۲۲ برای اطّلاع به وزارت کشور تقدیم می‌شود.

معاون استانداری استان سوّم، مبصّر روشنی، [ امضاء: مبصّر روشنی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۲۳۸، تاریخ: ۱۰فروردین ۱۳۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] به عرض برسد.

[حاشیهٴ ۳:] سابقه، ۱۲/۱.

[حاشیهٴ ۴:] سابقه در ادارۀ سیاسی است. ۱۲فروردین ۱۳۲۳.

[حاشیهٴ ۵:] عیناً به ادارۀ سیاسی فرستاده شود.

[حاشیهٴ ۶:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۳۵۱، تاریخ: ۱۹فروردین ۱۳۲۳ ].

[حاشیهٴ ۷:] بایگانی.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]