[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره

ضمیمه

ساواک فارس

به تیمسار ریاست شهربانیهای فارس

در باره فعالیت فرقه بهائی

 

برابر دستور واصله از سازمان اطلاعات و امنیت کشور چون فعالیت تبلیغاتی فرقه بهائی در کشور افزایش یافته و این امر موجب ناراحتی روحانیون قاطبه مسلمین میباشد لذا بایستی از تبلیغات آنان جلوگیری شود علیهذا مقرر فرمائید ضمن ممانعت از هرگونه عمل تبلیغاتی بوسیله فرقه مذکور و نسبت به شناسائی چاپخانه‌ائیکه نشریات بهائیان را طبع و توزیع مینماید اقدام و نتیجه را باین سازمان اعلام دارند.

 رئیس سازمان اطلاعات و امنیت فارس - پرویز

۴-١-۴-۵ [تاریخ:] ٢٨ اردیبهشت ۴۴ رونوشت جهت مراقبت و جلوگیری از فعالیت فرقه بهائی بشهربانی شیراز و سرکلانتر ارسال لازم است طبق مفاد نامه اقدام و نتیجه و گذارش [گزارش] نمایند. رئیس شهربانیهای استان فارس

سرتیب شاه خلیلی

محرمانه و فوری

۴۹۵ / ٣ - [تاریخ:] ٢٩ خرداد ۴۴ رونوشت جهت مراقبت کامل و اقدام لازم و گذارش [گزارش] نتیجه به کلانتری پاسگاه ارسال میگردد

سر کلانتر شیراز سرهنگ ٢ سید محمد

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]