[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

دفتر امام خمینی

شماره -----

تاریخ ١١  اردیبهشت ۵۸

 

ریاست محترم کمیته آباده زید توفیقه

 لطفاً نسبت به شکایت آقایان عنایت و سعادت و فتح اله یزدانی دستور فرمائید رسیدگی گردد تا همانطوریکه امام فرموده‌اند که باید اقلیتهای مذهبی در رفاه و آسایش باشند بتوانند با آسودگی به محل سکونت خود باز گردند با تشکر

از طرف مسؤل دفتر امام.

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

١٣-۴۴ ٨٧

٩/ ١-٢٩/ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]