[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

امروز اسلام یک امانتی است در دست من و شما

امام خمینی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ١١  اسفند  ۶۰

شماره٢١٣/ ۶۴۵۸

پیوست-----

بانک سپه

 

به: شعبه شیراز

از: اداره امور ن- م – جا

موضوع: پرداخت حقوق بازنشستگی سرهنگ بازنشسته سیروس باریابی

پیرو بخشنامه شماره ١٣/ ۱۱۴/ ۴۷۷/ ١٨ مورخ ١٧ آذر ۶۰ برابر نامه شماره ٣٢٩/ ۵۰۰/ ۶۶/ ۴۰۱ مورخ ٩ دی ۶۰ دادستانی انقلاب اسلامی ارتش جا و نامه شماره [ناخوانا] مورخ ۱۴ دی ۱۳۶۰ اداره بازنشستگی و بیمه ارتش جا چون نامبرده به دادستانی انقلاب ارتش جا مراجعه و پرسشنامه تنظیمی را تکمیل نموده و نام وی در ردیف ۳۲۴ فهرست ارسالی از دادستانی ارتش جا قید گردید دستور فرمائید با توجه به متن بخشنامه ١٣/ ٢٩٩/ ۱۶۲/ ١٨ مورخ ٧ مهر ۶۰ اقدام لازم نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگی نامبرده معمول دارند.

اداره امور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی

[امضا]

[مهر ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]