[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ خصوصی: ۱۰۰۳۹؛ تاریخ پاکنویس: ۲/۶؛ تاریخ ثبت: ۵/۶/۲۳

 

وزارت کشور

عبدالحسین نادری شرحی راجع به قتل فرزندش اسدالله نادری و غارت اموال نام‌برده در شاهرود نوشته و تقاضای مجازات مرتکبین و استرداد اموال منهوبه را نموده است. عین عرض‌حال با دو برگ ضمایم آن لفّاً ارسال می‌شود که دستور فرمایید بازرسان اعزامی نسبت به شکایت نام‌برده رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورده و نتیجهٴ اقدام را با اعادهٴ عین نامه اطّلاع دهند.

نخست وزیر

 

[حاشیه:] دبیران، ۳۱/۵/۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]