[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۴۷۲؛ تاریخ:  ۱۶/۳/۱۳۲۳؛ محرمانه، فوری

 

بانک ملّی ایران

عبّاس نیک‌پی از نهاوند راجع به عملیّات هدایت‌الله مودّت رییس بانک ملّی آن‌جا، تلگرافی به پیشگاه مبارک اعلیٰ‌حضرت همایون شاهنشاهی عرض و شکایت نموده است که نام‌برده و معاونش مبلّغ بهائیت بوده و نسبت به کارمندان بانک و بازرگانان تحت این عنوان اعمال نظر شخصی می‌کنند و خود این شخص را هم با داشتن شش نفر عائله بدون تقصیر و عذر موجّهی از خدمت بر کنار نموده‌اند. رونوشت تلگراف به ضمیمه فرستاده می‌شود که دستور دهند موضوع را مورد رسیدگی و تعقیب قرار دهند و نتیجهٴ اقدام را اشعار دارند.

نخست وزیر

رونوشت به ضمیمهٴ رونوشت تلگراف برای رسیدگی و اقدام لازم به وزارت کشور فرستاده می‌شود.

نخست وزیر

 

[حاشیهٴ ۱:] دبیران، ۷/۲/۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] رونوشت تهیّه شود.

[حاشیهٴ ۳:] تهیّه شد. ۱۵/[۳].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]