[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بتاریخ: -----۱۳۲

شماره: -----

 

[آرم]

نخست وزیر

 

وزارت/ اداره: کشور خواهشمند است از اقدامیکه نسبت بتلگرام شماره ۳۰۷۳ – ۲۱ / ۱۰ بانو/آقای: محفل روحانیون بهائی از شیراز موضوع: شکایت از متعصّبین معمول فرمودهاند نخست وزیری را مستحضر فرمایند.

رئیس دفتر نخست وزیر

 

[زیرنویس نامه] اقدام مکفی در اینباب بشود [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]