[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ [ بدون شماره، تاریخ ۱۵مرداد ۱۳۲۳ ]

 

وزارت کشور

پیرو نامهٴ شمارۀ ۷۱۴ - ۲۱تیر ١٣٢٣، راجع به شکایت بهائی‌ها اشعار می‌دارد: دستور فرمایید کمیسیون منظور را زودتر تشکیل بدهند که برای حفظ انتظامات و جلوگیری از تحریکات و پیش‌آمدهای سوء تدابیر لازم اتّخاذ شود. نتیجهٴ تصمیم کمیسیون را هم هر چه زودتر اطّلاع فرمایند.

نخست وزیر

 

[حاشیهٴ ۱:] در صورت تصویب صادر می‌شود.

[حاشیهٴ ۲:] دبیران، ۱۵مرداد ۱۳۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]