[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 شیر و خورشید

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۲۴۸۸۷؛ تاریخ پاکنویس: ۱۵/۱۲، تاریخ ثبت: ۱۶/۱۲/[۲۲]

 

وزارت کشور

رونوشت تلگراف نورالله هادی‌پور از آباده به ضمیمه فرستاده می‌شود. قدغن فرمایند برای رسیدگی به این اظهارات و رفع مزاحمت‌هایی که در تلگراف اشاره گردیده است، دستور لازم صادر نمایند.

[امضاء]، ۱۴/۱۲

 

[حاشیه:] رونوشت تهیّه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]