[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۷۷۹۷؛ تاریخ پاکنویس: ۲۴/۴، تاریخ ثبت: ۲۶/۴/۲۳

 

وزارت کشور

رونوشت تلگراف مورّخ ۱۹/۴/۲۳ از قوچان به امضای رحمانیان و هدایتی راجع به مضروب شدن چند نفر از بهائیان بجنورد، مستقیماً به آن وزرات فرستاده شده است. دستور فرمایید نسبت به اظهارات نام‌بردگان رسیدگی و اقدام مقتضی در تعقیب موضوع به عمل آورده، نتیجه را اطّلاع دهید.

نخست وزیر

 

[حاشیهٴ ۱:] صدیقی، ۲۰/۴/۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] ملک‌الکلامی، ۲۱/۴/۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]