[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۱۷۲۵؛ تاریخ پاکنویس: ۲۵/۸، تاریخ ثبت: ۲۹/۸/۲۳؛ محرمانه، فوری

 

جناب آقای منصور، استاندار استان نهم

عطف به نامهٴ شمارۀ ۲۰۷ – ۱۵/۸/۲۳ در موضوع جلوگیری از تحریکات مذهبی و تشبّثات خلاف امنیّت و مقرّرات اشعار می‌دارد: در باب تأخیر صدور پاسخ استانداری از وزارت کشور توضیح خواسته شد و تأکید گردید که هر چه زودتر تصمیم آن وزارت‌خانه را به اطّلاع جناب عالی برسانند. ضمناً رونوشت بخش‌نامهٴ شمارۀ ۱۸۲۰۸ – ۳۱/۵/۲۳ وزارت دادگستری که به منظور جلوگیری از اختلافات مذهبی و مسلکی و تعقیب محرّکین به دادسراها و دادگاه‌ها صادر گردیده، تلواً برای اطّلاع ایفاد می‌شود.

نخست وزیر

رونوشت به ضمیمهٴ رونوشت نامهٴ شمارۀ ۲۰۷ – ۱۵/۸/۲۳ استانداری استان ۹، پیرو نامهٴ ۱۳۰۳ – ۳/۷/۲۳ برای اطّلاع و اقدام فوری به وزارت کشور ارسال و ضمناً اشعار می‌شود که معلوم فرمایند که چگونه تا به حال نسبت به صدور پاسخ استانداری نهم اقدام نشده است.

نخست وزیر

 

[حاشیهٴ ۱:] دبیران، ۲۴/۸/۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] رونوشت تهیّه فرمایید، ۲۸/۸/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] تهیّه شد. ۲۹/۸.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]