[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دانشکده -----

واحد -----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه مشهد

شماره ۱۷۴

تاریخ ٢١ فروردین ۶۱

پیوست-----

 

بسمه تعالی

شورای محترم مدیریت جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد

نظر با اینکه آقای حمید ملکان نجف‌آبادی دانشجوی رشته پزشکی، به فرقه ضاله بهائیت منتسب میباشد، طبق بند یک ماده یازده ضوابط پذیرش دانشجو نمی‌توان از نامبرده ثبت‌نام بعمل آورد. خواهشمند است اقدام لازم بعمل آورید.

به امید برپائی دانشگاه اسلامی

[ناخوانا] دانشکاه

رونوشت: دانشکده پزشکی جهت اطلاع

واحد دانشجویان فعلی جهت اطلاع

آقای حمید ملکان نجف‌آبادی جهت اطلاع

رئیس دانشگاه و دبیر شورای مدیریت جهاد دانشگاهی مشهد

دکتر محمد مهدی اعتمادی

[امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در وسط صفحه]

٣٣٣

٢١  فروردین ۶۱ 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]