[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره/ ناحیه -----

شماره ۱۰۹۲۰۵

تاریخ ۲۴ دی ۱۳۴۲

پیوست [ناخوانا]

 

[آرم]

وزارت راه

راه‌آهن دولتی ایران                                                                    

آقای احسان‌اله فریدیان کمک راننده بخش جریه ناحیه راه آهن تهران ۶۵۹۴

پاسخ دادخواست مورخ  ٣ دی۱۳۴۲ که در باره عدم تائید حکم رسمی خود بمقام محترم وزارت راه تقدیم نموده‌اید اطلاع میدهد. از نظر اینکه دو برگ تقاضای شغل مذهب خود را بهائی قید نموده‌اید لذا اداره بازنشستگی کل کشور باستناد دستور محرمانه نخست‌وزیری از تائید حکم شما خودداری نموده است – ق

رئیس اداره کارگزینی – ورنوس

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]