[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

کمیتۀ مرکزی انقلاب اسلامی ایران

 

شماره: ۵۴۶۲

تاریخ: ١٠ مرداد ۱۳۵۸

 

کمیتۀ انقلاب اسلامی ایران

شکوائیه پیوست از طرف جامعه بهائیان پیرامون مزاحمت و تخریب و حمله به منزل ارسال میگردد لذا مقتضی است قاطعانه جلو چنین تجاوزاتی که از نظر اسلام پسندیده نیست و رهبر انقلاب امام خمینی هم کراراً فرموده‌اند بدون اجازه مقامات مسئول کسی حق تعرض و دستگیری کسی را ندارد جلوگیری لازم به عمل آید.

کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران

محمدرضا مهدوی کنی

[مهر رسمی کمیته مرکزی انقلاب اسلامی]

[امضا]

 

آدرس: [آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]