[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

کمیتۀ مرکزی

انقلاب اسلامی ایران

 

شماره: [۶۴۵۵[

تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۸

 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کرمانشاه

برادر آقای عبدالله

شکوائیه پیوست پیرامون مزاحمت‌هایی در منطقه پل ذهاب ارسال مقتضی است گروهی را جهت، تحقیق و صحت ادعای نامه تذکر داده شود که طبق اوامر امام خمینی دست به چنین اعمالی زده نشود و اقدام لازم به عمل آید.

کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران

محمدرضا مهدوی کنی

]امضا[

]مهر رسمی[

 کمیته موقت انقلاب اسلامی

دفتر مرکزی

 

آدرس: [آدرس[

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]