[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن، ادارۀ دفتر وزارت؛ شمارۀ: ۲۹۲؛ تاریخ: ۲۳  اردیبهشت ۱۳۲۰؛ محرمانه

 

ادارۀ دفتر جناب آقای نخست وزیر

رونوشت گزارش شمارۀ ۵۵ – ۳  اردیبهشت ۲۰ پستل سروستان که به وسیلهٴ ادارۀ پست و تلگراف و تلفن شیراز رسیده است، به پیوست تقدیم می‌شود که به عرض برسانند.

وزیر پست و تلگراف و تلفن، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] به وزارت کشور بنویسید حقّ تظاهرات و تشبّثات ندارند و از طرف دولت ممنوع شده است که از نظر حفظ انتظامات عمومی از آن نوع عملیّات آنها جدّاً جلوگیری شده، لازم است به طوری که مقتضی بدانند به استانداری هفتم تعلیمات بدهند. ۲۴  اردیبهشت ۲۰.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۲۳۸۶، تاریخ: ۲۷  اردیبهشت  ۲۰ ].

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]