[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

ادارۀ دفتر وزارت

 

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۰

شمارۀ: ۲۹۲

 

محرمانه

 

ادارۀ دفتر جناب آقای نخست وزیر

رونوشت گزارش شمارۀ ۵۵ – ۳ اردیبهشت ۱۳۲۰ پستل سروستان که به وسیلهٴ ادارۀ پست و تلگراف و تلفن شیراز رسیده است، به پیوست تقدیم می‌شود که به عرض برسانند.

 

وزیر پست و تلگراف و تلفن

[امضاء]

 

[دستنوشته:] به وزارت کشور بنویسید حقّ تظاهرات و تشبّثات ندارند و از طرف دولت ممنوع شده است که از نظر حفظ انتظامات عمومی از آن نوع عملیّات آنها جدّاً جلوگیری شده، لازم است به طوری که مقتضی بدانند به استانداری هفتم تعلیمات بدهند. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۲۰.

[ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۲۳۸۶، تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۲۰].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]