[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

[ناخوانا]

اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار

شماره -----

تاریخ-----

پیوست-----

 

تلگرام

آموزش و پرورش سبزوار

دستور فرمائید از اول خردادماه ۵۹ از ارجاع شغل و پرداخت حقوق کارمندان متهم به بهائیت خودداری و اسامی آنها بانضمام آخرین حکم حقوقی به کارگزینی اداره کل ارسال ٨٣١٨ رزمجو ۲ ۴۸۶ [تاریخ] ١٧ اردیبهشت ۵۹ رونوشت در پیرو شماره ۴۸۸۴ [تاریخ:] ۱۵ اردیبهشت ۵۹ جهت اطلاع آقای مصباح دبستان ستوده [ناخوانا] فرستاده میشود.

نجف پور

آموزش و پرورش سبزوار

[امضا]

گیرنده / حسابداری

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]