[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ شماره: ۷۱۲۷/ ن ۱۵؛ تاریخ: ۱۱/۵/۴۱

 

استانداری اصفهان

عطف به نامۀ شمارۀ ۱۴۱/ م – ۱۰/۴/۴۱ راجع به فعّالیّت تبلیغاتی فرقۀ بهائی در قریۀ اسکندری فریدن، مقرّر فرمایید از هر گونه تظاهر و فعّالیّت تبلیغاتی فرقۀ مزبور و عواملی که ایجاد تشنّج و ناراحتی در محلّ نماید، به نحو مقتضی جلوگیری نمایند.

وزیر کشور

 

رونوشت عطف به نامۀ شمارۀ ۸۰۷۹/ ظ ۵ – ۲۰/۵/۴۱ جهت اطّلاع و صدور دستور لازم به مأمورین مربوطه به ژاندارمری کلّ کشور ارسال می‌شود.

وزیر کشور

 

رونوشت به ضمیمۀ رونوشت نامۀ شمارۀ ۸۰۷۹/ ظ ۵ – ۲۰/۵/۴۱ ژاندارمری کلّ کشور، به سازمان اطّلاعات و امنیّت کشور ارسال می‌شود.

معاون ادارۀ سیاسی، [امضا] ــ رئیس ادارۀ سیاسی، [امضا]

مدیر کل، [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]