[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

تاج شاهنشاهی

دربار شاهنشاهی؛ [شمارۀ:] ۲۵۹۴؛ [ تاریخ:] ۲۲/۶/۱۳۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر

عرض‌حالی به امضای عبدالحسین نادری در دادخواهی از قتل فرزندش اسدالله نادری که در اثر غائلهٴ شاهرود اتّفاق افتاده و تقاضای تعقیب مسبّبین، به دربار رسیده است که رونوشت به ضمیمه لفّاً برای اطّلاع جناب‌عالی ارسال می‌شود تا قدغن فرمایید موضوع اغتشاش شاهرود و مجازات شدید محرّکین واقعه را به طور جدّی و قویّاً مورد رسیدگی و تعقیب قرار داده و نتیجهٴ اقدامات را هم اطّلاع دهند.

[ مهر: وزیر دربار شاهنشاهی ]، [ امضاء ]

 

[حاشیهٴ ۱:] به وزارت دادگستری و وزارت کشور بنویسید و نتیجهٴ اقدامات و رسیدگی‌هایی را که نموده‌اند، بخواهید و جواب وزارت دربار شاهنشاهی را تهیّه نمایید. ۲۳/۶.

[حاشیهٴ ۲:] آقای دبیران، ۲۳/۶/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۰۹۱۰، تاریخ: ۲۳/۶/۱۳۲۳ ].

[حاشیهٴ ۴:] پیشینه، ۲۶/۶.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]