[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادستانی کل انقلاب

بسمه تعالی

تاریخ [ناخوانا]

پیوست -----

متمنی است در پاسخ باین شماره اشاره شود

 

دادسرای انقلاب اسلامی گنبد کاوس

به پیوست تصویر نامه نظام پزشکی مرکز همراه با ضمایم ارسال میگردد، مقتضی است ملاحظه فرموده چنانچه متهم مذکور در نامه فوق جزء افراد عضو محافل بهایی نبوده و جرم سنگینی مرتکب نگردیده اقدام شایسته بعمل آید. ز

سید حسین موسوی تبریزی

دادستان کل انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران

[امضا روی مهر رسمی]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

دبیرخانه دادسرای انقلاب اسلامی گنبد

شماره نامه ۳۷۶۵

تاریخ ٢٧ دی [؟]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا] دو نفری [ناخوانا] پرونده را خواسته و رسیدگی نمایند

[امضا]

[مهر:] اندیکس شد

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]